Rejnok 2023/2024

Kurzy potápění
Ochutnávky #
Prodej vybavení
Půjčovna
Dětský kroužek
Plnění lahví

Potápěčský klub Děčín, z.s.

Stanovy spolku

 

Článek I.
Úvodní ustanovení
(1) Název spolku: Potápěčský klub Děčín, z.s. (dále jen „spolek").
(2) Sídlo: Ve Vilách 995/4, Děčín 1, 405 02.

 

Článek II.
Právní postavení spolku
(1) Spolek je dobrovolný, nezávislý a sdružuje členy na základě společného rozhodnutí o naplnění cílů spolku.
(2) Spolek je právnickou osobou zaregistrovanou příslušným správním orgánem a jeho IČO je 22877002.

 

Článek III.
Cíle činnosti spolku
(1) Spolek má zejména:
  a) sdružovat zájemce o provozování potápěčského sportu,
  b) podporovat potápěčskou veřejnost (celoroční potápění pro dospělé, děti a mláděž),
  c) provozovat dětský zájmový kroužek Rejnok,
  d) starat se o rozvoj členské základny,
  e) pořádat klubové akce,
  f) podporovat osvětovou činnost,
  g) podporovat ochranu životního prostředí.
(2) Za tímto účelem bude spolek usilovat o budování aktivní a široké členské základny.
(3) Jako vedlejší doplňkovou činnost sloužící k podpoře hlavní zájmové činnosti může spolek vykonávat i vedlejší výdělečnou činnost. Vedlejší (doplňková) činnost spolku spočívá v pořádání kurzů a vzdělávacích akcí, velkoobchodu a maloobchodu a půjčování movitých věcí pro potřeby potápěčského sportu, poskytování technických a fotografických služeb u potápěčského sportu.

 

Článek IV.
Členství
(1) Členem spolku mohou být fyzické osoby, které
  a) jsou starší 18 let,
  a) jsou mladší 18 let a mají písemný souhlasu svého zákonného zástupce,
  b) souhlasí se stanovami a cíli spolku,
  c) řádně zaplatí schválený členský příspěvek
(2) Zájemce o členství se stává členem spolku odevzdáním přihlášky, rozhodnutím výboru spolku o přijetí do spolku a zaplacením členského příspěvku.
(3) Přihláška obsahuje nezbytné osobní údaje o zájemci o členství, které mají vztah k členství.
(4) Členství zaniká:
  a) vystoupením člena písemným oznámením výboru,
  b) úmrtím člena,
  c) neplněním členských povinností, zejména neplacením členského příspěvku, a to ani po uplynutí jednoho roku od jeho splatnosti s tím, že byl k jeho zaplacení dvakrát písemně nebo elektronicky vyzván,
  d) zrušením členství na základě rozhodnutí výboru.
(5) Dokladem členství je členský průkaz vydaný výborem spolku a příslušnou známkou potvrzující zaplacení členského poplatku za dané období.

 

Článek V.
Práva a povinnosti členů
(1) Člen má právo zejména:
  a) podílet se na činnosti spolku,
  b) volit členy výboru spolku,
  c) být volen do výboru spolku,
  d) být informován o činnosti spolku.
(2) Člen má povinnost zejména:
  a) dodržovat Stanovy spolku,
  b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
  c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
  d) řádně platit členské příspěvky,
  e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

 

Článek VI.
Orgány spolku
(1) Orgány spolku jsou:
  a) členská schůze,
  b) výbor.
  c) předseda jako individuální statutární orgán

 

Článek VII.
Členská schůze
(1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
(2) Členská schůze se svolává nejméně 1x do roka.
(3) Výbor svolává mimořádnou Členskou schůzi, pokud o to požádá nejméně třetina členů spolku nebo nejméně polovina výboru.
(4) Členská schůze zejména:
  a) navrhuje a schvaluje změny Stanov spolku,
  b) projednává úkoly spolku pro příslušné období,
  c) posuzuje a schvaluje výroční zprávu spolku,
  d) schvaluje hospodaření za minulé období,
  e) jedná o otázkách, které jsou na jednacím pořádku a hlasuje o nich,
  f) schvaluje nominace členů výboru na jednotlivé funkce,
  g) volí členy výboru,
  h) rozhoduje o rozpuštění spolku nebo jeho sloučení s jiným spolkem.
(5) Členská schůze se svolává nejméně 30 dnů před termínem jednání, s uvedením jeho programu, místa, data a hodiny jeho konání.
(6) Přítomní členové spolku se zapisují do listiny přítomných členů. Zasedání se z rozhodnutí výboru mohou účastnit i jím přizvaní hosté.
(7) Členská schůze je usnášení schopna za přítomnosti nadpoloviční většiny všech jeho členů a rozhoduje prostou většinou hlasů.
(8) Výjimka z hlasování:
  a) Při rozpuštění nebo sloučení spolku s jiným spolkem je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů spolku.
  b) Při změně Stanov je nutný souhlas dvou třetin všech členů spolku. 
(9) Člen se může nechat zastoupit na členské schůzi jiným členem. Zástupce musí dostat od zastoupeného písemné pověření s pokyny pro hlasování, které je platné pouze pro jedno zasedání a předkládá se při hlasování.
(10) Zasedání předsedá předseda výboru nebo místopředseda.

 

Článek VIII.
Výbor
(1) Výbor je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.
(2) Výbor má nejméně tři a nejvíce sedm členů.
(3) Členové výboru jsou voleni na dobu pět let. Opakovaná volba je možná.
(4) Způsob volby členů výboru upravuje článek IX
(5) Členství ve výboru zaniká:
  a) odstoupením,
  b) odvoláním členskou schůzí,
  c) zánikem členství ve spolku,
  d) po uplynutí volebního období.
(6) Pokud člen výboru nemůže z jakýchkoliv důvodů aktivně vykonávat svou funkci po dobu delší než 6 měsíců, zváží své odstoupení z výboru. V případě, že členství ve výboru zanikne podle odst. 5 tohoto článku v průběhu volebního období, určí za něj výbor náhradu do konce volebního období. Obdobně může výbor jmenovat nového člena na doposud neobsazené místo zbývající do maximálního počtu členů výboru. Takto určené mandáty musí být potvrzeny nejbližší členské schůzi.
(7) Výbor volí ze svých členů předsedu tajným hlasováním. Do funkce místopředsedy, popřípadě jiných funkcí výboru, jsou členi jmenováni výborem s tím, že toto jmenování podléhá schválení na nejbližší členské schůzi.
(8) Členové výboru si neformálním způsobem určí oblasti své působnosti.
(9) Výbor se schází podle potřeby, nejméně však 2 krát do roka. Schůzi výboru se mohou z podnětu výboru účastnit i ostatní členové spolku a hosté.
(10) Výbor zejména:
  a) koordinuje činnost spolku,
  b) registruje členy spolku,
  c) svolává členskou schůzi nejméně jedenkrát do roka,
  d) rozhoduje o pozvání hostů na členskou schůzi,
  e) připravuje roční účetní závěrku,
  f) připravuje výroční zprávu spolku,
  g) určuje výši a splatnost ročního členského příspěvku.
(11) Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna, anebo zastoupena, nadpoloviční většina všech jeho členů. Výbor přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných, anebo zastoupených členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy.

 

Článek IX.
Volby výboru
(1) Členové výboru se volí hlasováním na členské schůzi spolku.
(2) Termín voleb je vyhlášen výborem s končícím mandátem (dále jen „odstupující výbor"), a to nejpozději třicet dnů před jejich konáním.
(3) Kandidáta na člena výboru může navrhnout kterýkoliv z členů spolku.
(4) Zvoleni jsou kandidáti, kteří obdrželi nejvíce odevzdaných platných hlasů v pořadí od prvního do sedmého místa.

 

Článek X.
Jednání jménem spolku
(1) Jménem spolku jedná navenek samostatně předseda jako statutární orgán spolku, nebo v případě jeho nepřítomnosti místopředseda výboru spolku.

 

Článek XI.
Zásady hospodaření
(1) Spolek hospodaří s finančními zdroji, které představují:
  a) roční členské příspěvky,
  b) příjmy z vlastní činnosti a z akcí pořádaných spolkem,
  c) sponzorské dary,
  d) dotace a granty.
(2) Příjmy spolku jsou používány k rozvoji aktivit spolku nebo na správu spolku a nemohou být rozdělovány členům spolku ani jiným osobám k soukromým účelům.
(3) Spolek vydává každoročně zprávu o činnosti a hospodaření spolku, která obsahuje zejména
  a) přehled činnosti spolku v příslušném kalendářním roce,
  b) údaje o počtu a skladbě členů spolku,
  c) změny ve složení orgánů, k nimž došlo v průběhu roku,
  d) roční účetní uzávěrku.

 

Článek XII.
Zánik spolku
(1)

Spolek zaniká pravomocným rozhodnutím příslušného správního orgánu z důvodů stanovených zákonem nebo dobrovolným rozpuštěním či sloučením s jiným spolkem

(2) O dobrovolném rozpuštění spolku či jeho sloučení s jiným spolkem rozhoduje členská schůze.
(3) Majetkové vypořádání spolku se při zániku z vlastního rozhodnutí spolku řídí rozhodnutím členské schůze. Likvidátora či likvidátory v případě zániku spolku bez právního nástupce jmenuje, odvolává a o jeho odměně rozhoduje členská schůze.

 

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení
(1) Dojde-li mezi členy spolku ke sporu o výklad těchto Stanov, je k jejich výkladu oprávněna členská schůze.
(2) Změny Stanov byly schváleny na členské schůzi konané dne 15.prosince 2021 a platí od dne 1.ledna 2022.

 

Kalendář akcí

Dokumenty a formuláře

IANTD CENTRAL EUROPE

EDS

Partneři

Děčín sportuje

NSA

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com